Δήλωση Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών

 

Ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management SystemISMS) με σκοπό την προστασία της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των Πληροφοριών, σύμφωνα με το  εξής πεδίο εφαρμογής:

 

Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:

Διαχείριση και Διακίνηση βιολογικών υλικών και διεξαγωγή εργαστηριακών διαγνωστικών αναλύσεων σε βιολογικά δείγματα, απεικονιστικών εξετάσεων, εργαστηριακού καρδιολογικού ελέγχου και εξετάσεων νευροφυσιολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής.

 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις

  • Του διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 27001:2013
  • Της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση:

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους προμηθευτές που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει συνεχώς τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει
Τόπος, Ημ/νία
Κορωπί, 02.2024
Η Διοίκηση
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Καραμηνάς Ιωάννης